Odstąpienie od umowy i reklamacje

I. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni (liczonym od momentu doręczenia przesyłki) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na: adres mailowy bluemountainsklep@gmail.com lub wypełnienie wzoru oświadczenia o odstąpienia od umowy . W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy bezpiecznie zapakować i odesłać na adres Na Błysk Bartosz Kamuda ul. Szewska 6/3, 58-500 Jelenia Góra.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Kupujący, odstępując od Umowy, oświadcza, iż nie naruszył sterylności zwracanego Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy koszty odesłania towaru oraz jego opakowania pokrywa Kupujący. Koszty przesłania towaru do kupującego są zwracane przez Sklep wraz z ceną zwracanego towaru ale tylko według najtańszego oferowanego przez siebie dla Towaru, będącego przedmiotem umowy kupna sprzedaży, sposobu wysyłki..
 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócone produkty w terminie 14 dni kalendarzowych.
 5. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

II. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  a) wad fabrycznych,
  b) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
  c) niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu
 2. W przypadku zgłaszania reklamacji wyrobu gotowego należy wypełnić protokół reklamacyjny podając następujące informacje:
  a) nazwa, nr serii i datę ważności produktu podane na opakowaniu
  b) data zakupu
  c) data stwierdzenia wady produktu
  d) powód reklamacji – szczegółowy opis
  e) oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji
  f) dane kontaktowe klienta.
 3. Reklamowany kosmetyk należy wraz z opisem przesłać na adres: Na Błysk Bartosz Kamuda ul. Szewska  6/3, 58-500 Jelenia Góra.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona po otrzymaniu produktu wraz z protokołem reklamacyjnym.
 5. Stanowisko w kwestii reklamacji klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 6. Produkty, których minął termin przydatności do użycia oraz produkty, które nie zostały opisane w sposób podany w niniejszym Regulaminie nie podlegają reklamacji.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia produktu, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu. Reklamacji nie podlega opakowanie uszkodzone podczas niewłaściwego użytkowania produktu.
 8. Zasady zgłaszania reklamacji dostaw
  a) Reklamacje dostaw zgłaszamy w przypadku nie dostarczenia lub uszkodzenia w trakcie transportu zamawianych produktów.
  b) Reklamacje dostaw należy zgłaszać w ciągu 48 godzin od momentu dostawy na adres: bluemountainsklep@gmail.com bądź pod nr tel. 796107989. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki przez firmę kurierską należy w momencie odbioru spisać oświadczenie o stwierdzeniu widocznych ubytków lub uszkodzeniu przesyłki. Oświadczenie będzie podstawą uwzględnienia reklamacji.
  c) Reklamacja dostawy zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych.
  d) Po uznaniu zasadności reklamacji brakujące towary zostaną dostarczone osobną przesyłką lub z kolejnym zamówieniem albo zostanie wystawiony dokument korygujący.
  e) Koszty dostarczenia brakujących towarów ponosi Dostawca.

III. Zwroty

 1. Termin zwrotu towaru bez podania przyczyny upływa w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.
 2. Zwrot zostanie przyjęty jedynie na podstawie czytelnie wypełnionego i zaakceptowanego przez Sprzedawcę Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawierającego informacje:
  a) dane klienta
  b) nazwę towaru, ilość, datę ważności, datę zakupu, nr faktury
 3. Zwrot zostanie rozpatrzony najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych
 4. Towar zgłaszany do zwrotu:
  a) nie może mieć daty ważności krótszej niż 6 miesięcy.
  b) będzie przyjmowany tylko w oryginalnym opakowaniu